Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ishbel MacAskill > Essentially Ishbel > Puirt A Beul

   
Essentially Ishbel Puirt A Beul
   
Credits: Arranged by Ishbel MacAskill
  a) Tha M'inntinn Raoir A-nochd 'S A-raoir
b) Nighean Bhuidh Ruadh
c) A' Cur Nan Gobhar Às A' Chreig
   
Appears On: Essentially Ishbel
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Fosgail An Dorus" on Capercaillie's album Sidewaulk
"Lia Fail" on Mackenzie's album Fama Clamosa
"Puirt-A-Beul" on Mac-talla's album ...Mairidh Gaol Is Ceol
c) "A Cur Nan Gobhar As A' Chreig" on Capercaillie's album Get Out (re-issue)
"Puirt A Beul" on Arthur Cormack's album Nuair Bha Mi Òg
"Puirt-A-Beul" on Mairi MacInnes' album Orosay
"Puirt A Beul" on Anna Murray's album Trì Nithean
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
'S fad' na h-oidhche bhò-raoir And all the night before
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
Aig ceann taigh Choinnich Dhòmhnaill Has been at Coinneach Dhòmhnaill's house
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
'S fad' na h-oidhche bhò-raoir And all the night before
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
Aig ceann taigh Choinnich Dhòmhnaill Has been at Coinneach Dhòmhnaill's house
   
Sìaban na mara The sea spray
Tha dol seachad air gach taobh dhiom Drifts by on each side of me
Ìomhaigh mo leannain ann I see my darling's face in it
Anna Choinnich Dhòmhnaill Ann, daughter of Coinneach Dhòmhnaill
Sìaban na mara The sea spray
Tha dol seachad air gach taobh dhiom Drifts by on each side of me
Ìomhaigh mo leannain ann I see my darling's face in it
Anna Choinnich Dhòmhnaill Ann, daughter of Coinneach Dhòmhnaill
   
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
'S fad' na h-oidhche bhò-raoir And all the night before
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
Aig ceann taigh Choinnich Dhòmhnaill Has been at Coinneach Dhòmhnaill's house
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
'S fad' na h-oidhche bhò-raoir And all the night before
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
Aig ceann taigh Choinnich Dhòmhnaill Has been at Coinneach Dhòmhnaill's house
   
Cuid am baile Ghrabhair Some in the village of Gravir
Tha 'g ràdh nach eil i deònach Say she is not willing
Thug mi gaol 's cha dhealaich mi But I love her and will never part
Ri Anna Choinnich Dhòmhnaill From Ann, daughter of Coinneach Dhòmhnaill
Cuid am baile Ghrabhair Some in the village of Gravir
Tha 'g ràdh nach eil i deònach Say she is not willing
Thug mi gaol 's cha dhealaich mi But I love her and will never part
Ri Anna Choinnich Dhòmhnaill From Ann, daughter of Coinneach Dhòmhnaill
   
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
'S fad' na h-oidhche bhò-raoir And all the night before
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
Aig ceann taigh Choinnich Dhòmhnaill Has been at Coinneach Dhòmhnaill's house
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
'S fad' na h-oidhche bhò-raoir And all the night before
Tha m'inntinn raoir, a-nochd 's a-raoir My mind last night, tonight and last night
Aig ceann taigh Choinnich Dhòmhnaill Has been at Coinneach Dhòmhnaill's house
   
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Rachadh i bhall nam faigheadh i fìdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Dhèanadh i sìth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Rachadh i bhall nam faigheadh i fìdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Dhèanadh i sìth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
   
Dhèanadh i càrdadh, dhèanadh i cìreadh She would card wool, she would comb wool
Rachadh i bhall nam faigheadh i fìdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Dhèanadh i càrdadh, dhèanadh i cìreadh She would card wool, she would comb wool
Dhèanadh i sìth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
Dhèanadh i càrdadh, dhèanadh i cìreadh She would card wool, she would comb wool
Rachadh i bhall nam faigheadh i fìdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Dhèanadh i càrdadh, dhèanadh i cìreadh She would card wool, she would comb wool
Dhèanadh i sìth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
   
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Rachadh i bhall nam faigheadh i fìdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Dhèanadh i sìth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Rachadh i bhall nam faigheadh i fìdhleir Would go to a ball if she could find a fiddler
Nighean bhuidh' ruadh bh'aig Dòmhnall Ruadh Pìobair The auburn-haired daughter of Red Donald the Piper
Dhèanadh i sìth nam faigheadh i dram Would be quiet if she could get a dram
   
Cur nan gobhar as a' chreig For herding the goats from the rock
Se 'n fhèileadh beag bu docha leam It's the kilt I like
Cur nan gobhar as a' chreig For herding the goats from the rock
Se 'n fhèileadh beag a b'fhearr leam I would prefer the kilt
Cur nan gobhar as a' chreig For herding the goats from the rock
Se 'n fhèileadh beag bu docha leam It's the kilt I like
Cur nan gobhar as a' chreig For herding the goats from the rock
Se 'n fhèileadh beag a b'fhearr leam I would prefer the kilt
   
Se 'n fhèileadh, se 'n fhèileadh The kilt, the kilt
Se 'n fhèileadh beag bu docha leam It's the kilt I like
Se 'n fhèileadh, se 'n fhèileadh The kilt, the kilt
Se 'n fhèileadh beag a b'fhearr leam I would prefer the kilt
Se 'n fhèileadh, se 'n fhèileadh The kilt, the kilt
Se 'n fhèileadh beag bu docha leam It's the kilt I like
Cur nan gobhar as a' chreig For herding the goats from the rock
Se 'n fhèileadh beag a b'fhearr leam I would prefer the kilt
   
Nam faighinn-sa mo roghainn-sa If I could have my choice
Se e 'n fhèileadh beag bu docha leam I would take the kilt
'S nam faighinn-sa mo roghainn-sa If I could have my choice
Se e 'n fhèileadh beag a b'fhearr leam I would prefer the kilt
Nam faighinn-sa mo roghainn-sa If I could have my choice
Se e 'n fhèileadh beag bu docha leam I would take the kilt
'S nam faighinn-sa mo roghainn-sa If I could have my choice
Se e 'n fhèileadh beag a b'fhearr leam I would prefer the kilt
   
Se 'n fhèileadh, se 'n fhèileadh The kilt, the kilt
Se 'n fhèileadh beag bu docha leam It's the kilt I like
Se 'n fhèileadh, se 'n fhèileadh The kilt, the kilt
Se 'n fhèileadh beag a b'fhearr leam I would prefer the kilt
Se 'n fhèileadh, se 'n fhèileadh The kilt, the kilt
Se 'n fhèileadh beag bu docha leam It's the kilt I like
'S nam faighinn-sa mo roghainn-sa If I could have my choice
Se e 'n fhèileadh beag a b'fhearr leam I would prefer the kilt