Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ishbel MacAskill > Essentially Ishbel > Waulking Set

   
Essentially Ishbel Waulking Set
   
Credits: Arranged by Ishbel MacAskill
  a) Fill-iù Oro Hù O
b) Hè Mo Leannan, Hò Mo Leannan
c) Hèman Dubh
   
Appears On: Essentially Ishbel
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Fill Iù O" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
b) "He Mo Leannan" on Mary Jane Lamond's album Bho Thìr Nan Craobh
c) "Hé Mandu" on Mouth Music's album Mo-Di
   

Lyrics: English Translation:
   
Dheidhinn dhan a' ghealaidh leat I would go to the moon with you
Nan geallach tu mo phòsadh If you promised to marry me
   
Sèist 1: Chorus 1 (after each verse):
Fill-iù oro hù o Fill-iù o ro hù o
Bu tu mo chruinneag bhòidheach You are my lovely lassie
Fill-iù oro hù o Fill-iù o ro hù o
   
Dheidhinn leat dha na rionnagan I would go to the stars with you
Nam bitheadh do chuideachd deònach If your family were willing
   
Dheidhinn leat a dh'Èirinn I would go to Ireland with you
Gu fèill nam ban òga To the fair of young women
   
Dheidhinn leat a dh'Uibhist I would go to Uist with you
Far am buidhicheadh an t-eòrna Where the barley grows yellow
   
Sèist 2: Chorus 2 (after each verse):
Hè mo leannan, hò mo leannan Hè my darling, hò my darling
Se mo leannan am fear ùr My love is the new one
Hè mo leannan, hò mo leannan Hè my darling, hò my darling
   
Se mo leannan gille Calum My love is Calum
"Carpenter" an daraich thu You are a carpenter of oak
   
Se mo leannan am fear donn My love is the brown-haired one
A thogadh fonn 's an taigh-chiùil Who would raise a song in a ceilidh-house
   
Se mo leannan am fear dualach My love is the wavy-haired one
Air an d'fhàs an cuailean dlùth Whose hair grows thickly
   
Se mo leannan saor an t-sàbhaidh My love is the joiner with his saw
Leagadh lobhta làir gu dlùth Who would lay a floor expertly
   
Hèman dubh 's truagh nach tigeadh Hèman dubh it is sad
Hèman dubh siud gam iarraidh Hèman dubh that he wouldn't come to get me
Hèman dubh gille 's litir Hèman dubh a lad with a letter
Hi ri o ro each 's diallaid Hi ri o ro a horse and a saddle
Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o
   
Hèman dubh 's mise a dh'fhalbhadh Hèman dubh I would go
Hèman dubh null air sàile Hèman dubh across the sea
Hèman dubh le mo leannan Hèman dubh with my lover
Hi ri o ro 's cha bhiodh dàil ann Hi ri o ro there would be no delay
Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o
   
Hèman dubh nam bitheadh agam Hèman dubh if I had
Hèman dubh sgiath a' ghlaisein Hèman dubh the wing of the sparrow
Hèman dubh iteag nan eòin Hèman dubh the bird's feather
Hi ri o ro spòg na lachainn Hi ri o ro the duck's foot
Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o
   
Hèman dubh iteag nan eòin Hèman dubh the bird's feather
Hèman dubh spòg na lachainn Hèman dubh the duck's foot
Hèman dubh shnàmhainn na caoil Hèman dubh I would swim the straits
Hi ri o ro air an tarsainn Hi ri o ro crossways
Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o
   
Hèman dubh shnàmhainn na caoil Hèman dubh I would swim the straits
Hèman dubh air an tarsainn Hèman dubh crossways
Hèman dubh an Cuan Ìleach Hèman dubh the Sound of Islay
Hi ri o ro 's an Caol Arcach Hi ri o ro and the Pentland Firth
Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o
   
Hèman dubh an Cuan Ìleach Hèman dubh the Sound of Islay
Hèman dubh 's an Caol Arcach Hèman dubh and the Pentland Firth
Hèman dubh 's rachainn a-steach Hèman dubh I would go in
Hi ri o ro chun a' chaisteal Hi ri o ro to the castle
Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o
   
Hèman dubh 's rachainn a-steach Hèman dubh I would go in
Hèman dubh chun a' chaisteal Hèman dubh to the castle
Hèman dubh 's bheirinn a-mach Hèman dubh and I would take
Hi ri o ro às mo leannan Hi ri o ro my lover out of it
Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o
   
Hèman dubh 's bheirinn a-mach Hèman dubh and I would take
Hèman dubh às mo leannan Hèman dubh my lover out of it
Hèman dubh 's chan fhoighnichinn Hèman dubh and I would not ask
Hi ri o ro cò bu leis i Hi ri o ro who she belonged to
Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o Hèman dubh hi ri o ro ho ro hu o
   
Hèman dubh Hèman dubh