Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > A' Ghealach

   
Tickettyboo A' Ghealach
   
Credits: Mairi MacInnes
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Aodan mor mar chaise buidhe Round face like a yellow cheese
Da shuil mhor mar mhuir-lan liath Two large gray eyes
Sronag bheag mar phutan airgid Button nose
'S plionas gaire coimhead orm sios Looking down at me with a smile
   
Sčist: Chorus (after each verse):
O cho mor 's cho slan 's a tha thu You are so big and round
Lasadh solus soilleir breagh' Shining brightly
O cho mor 's cho slan 's a tha thu You are so big and round
Nad' dheise spaideil, shoilleir bhreagh In your shiny suit
   
Rionnagan grinne sgaipte timchioll Stars around you
Mar soluis Nollaige priopadh suil Twinkling like a Christmas tree
Cumail smachd air gach fear dhuibh Responsible for each one
'S bodach na Gealaiche ri'n taobh The man in the moon beside them
   
B'fhearr leam fhein gun robh mi comhl' riut I wish I was with you
Cluich' falach fead air feadh na neoil Playing hide and seek
Sinn' mar lasair anns na speuran Like a light in the heavens
Coimhead sios air saoghal mor cruinn Looking down on the world