Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > Am Piatan

   
Tickettyboo Am Piatan
   
Credits: Chris Dillon
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha'm peata uan a meithealaich The pet lamb is mehing
A meithealaich' sa ranaich And mehing and crying
Tha'm peata uan a meithealaich The pet lamb is mehing
An truaghan 's e gun mhathair The little soul without his mother
Mise deanamh mathair dha I'm being mother to him
'S mi deanamh bainne blath dha Warming milk
'Ga bhlathachadh's a phannaig bhig In a small pan
'S ga chuir 's a bhotuil dha-san To put in a bottle for him
   
Ba, ba bi cabhagach ___
'S mo stamag bheag a fannachadh ___
Mo chasan caol air air lagachadh ___
'S mi 'g iarraidh bainne blath ___
   
Tha'm peata uan a feitheamh orm The little lamb is waiting on me
Is acras air cianail With a terrible hunger
Tha'm peata uan a feitheamh orm The little lamb is waiting on me
Mi thighinn a mach ga bhiathadh To come and feed him
An t-earball beag a dol gun sguir His little tail is wagging frantically
'S e meithlealaich 's a' sgiamhail ___
'S cha sgur e chaoidh de'n ranaich aig He'll never stop his crying
Gu seas mi air a bheulaibh 'Til I feed him
   
Ba, ba bi cabhagach ___
'S mo stamag bheag a fannachadh ___
Mo chasan caol air air lagachadh ___
'S mi 'g iarraidh bainne blath ___
   
Tha cloc an stobh' is gliong aige The oven clock rings out
Ag innse dhomh a sgeulachd Telling me its story
Gu bheil am bainne blath a nisd The milk is ready now
Is deisil son a phiatain For the pet lamb
Abair gu bheil sogan air's He is more than ready
An t-sine dol dha'n bheul aig As the teat goes into its mouth
'S tha peata uain a deoghal dheth The pet lamb eagerly drinking
Gu bheil e lan is riaraicht Until he is fulfilled
   
Ba, ba mo charaid choir Ba, ba my kind friend
Tha'n stamag bheag a nist air doigh You're satisfied and content
Is theid mi mach a dh'ith an fheoir I'll go and eat the grass
Dh'an achadh comhl' ri cach In the steading with the rest