Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Causeway > An Eala Bhn

   
Causeway An Eala Bhn
   
Credits: Domhnall Ruadh Choruna; arranged by Mairi MacInnes & Phil Cunningham
   
Appears On: Causeway
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "An Eala Bhan" on Capercaillie's album Cascade
   

Lyrics: English Translation:
   
Muladach ged tha mi Sad I consider my condition
'S mo chridhe 'n sas aig bron With my heart engaged with sorrow
Bhon an uair a dh'fhag mi From the very time that I left
Beanntan ard a'cheo The high bens of the mist
Gleanntannan a'mhanrain The little glens of dalliance
Nan loch, nam bagh 's nan srom Of the lochans, the bays and the forelands
'S an eala bhan tha tamh ann And the white swan dwelling there
Gach la air 'm bheil mi 'n toir Whom I daily pursue
   
A Mhagaidh na bi tursach Maggie, don't be sad
A ruin, ged gheibhinn bas Love, if I should die
Co am fear am measg an t-sluaigh Who among men
A mhaireas buan gu brath? Endures eternally?
Chan eil sinn uile ach air chuairt We are all only on a journey
Mar dhithein buaile fas Like flowers in the deserted cattle fold
Bheir siantannan na blianna sios That the year's wind and rain will bring down
'S nach tog a'ghrian an aird And that the sun cannot raise
   
Air m'uilinn anns na truinnsichean Crouched in the trenches
Tha m'inntinn ort, a ghraidh My mind is fixed on you, love
Nam chadal bidh mi a'bruadar ort In sleep I dream of you
Cha dualach dhomh bhith slan I am not fated to survive
Tha m'aigne air a lionadh My spirit is filled
Le cianalas cho lan With a surfeit of longing
'S a' ghruag a dh'fhas cho ruadh orm And my hair once so auburn
A nis air thuar bhith ban Is now almost white
   
Muladach ged tha mi Sad I consider my condition
'S mo chridhe 'n sas aig bron With my heart engaged with sorrow
Bhon an uair a dh'fhag mi From the very time that I left
Beanntan ard a'cheo The high bens of the mist
Gleanntannan a'mhanrain The little glens of dalliance
Nan loch, nam bagh 's nan srom Of the lochans, the bays and the forelands
'S an eala bhan tha tamh ann And the white swan dwelling there
Gach la air 'm bheil mi 'n toir Whom I daily pursue