Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > Aon Dha Tri

   
Tickettyboo Aon Dha Tri
   
Credits: Mairi MacInnes
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Aon, dha, tri, seo agad mi One, two, three, this is me
Aon, dha, tri, saoil co a chi One, two, three, I wonder who will see
Aon, dha, tri, seo agad mi One, two, three, this is me
Aon, dha, tri, saoil co a chi One, two, three, I wonder who will see
   
Luchag bheag a itheadh troimh choca feoir Tiny mouse eating through a haystack
Luchag bheag a brucail gabh mo leisgeul ars i Tiny mouse burps and says, "Excuse me"
   
Coineanach tapaidh le fiaclan geur Smart rabbit with sharp teeth
Coineanach tapaidh a leum anns an fheur Smart rabbit jumping in the grass
   
Cearc choimheach bhrothach is cat as a deigh A cat chasing a shy cross hen
Cearc choimheach bhrothach ag eigheach leig as mi Shy cross hen crying, "Let go of me"
   
Cu beag capach eibhinn na dhoigh A happy, yappy dog
Cu beag capach eibhinn 's a h-uile doigh A yappy dog hilarious in every way
   
Cat dubh a mialach 's a cur nan car A black cat meowing doing cartwheels
Cat dubh a mialach aon dha tri A black cat meowing, "One, two, three"