Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > Dannsaidh Giomach Ri Crubag

   
Tickettyboo Dannsaidh Giomach Ri Crubag
   
Credits: Chris Dillon
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ruighleadh giomach ri crubaig The lobster shall reel with the crab
Agus crubag ris a ghiomach And the crab with the lobster
Gun dannsadh giomach ri crubag The lobster shall dance with the crab
'S gun ruighleadh iad ri grunnd na mara And they shall reel underneath the ocean
   
Ruighleadh giomach ri crubaig The lobster shall reel with the crab
Agus crubag ris a ghiomach And the crab with the lobster
Gun dannsadh crubag ri crubag The crab shall dance with the crab
'S gun seatadh an giomach carach And the lobster's steps will be whirling
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Ruighleamaid is dannsamaid We'll reel and dance
'S gu seatamaid 's gum biomaid math air We'll dance and we'll be good at it
Ruighleamaid le iongnan grinn We'll dance with tidy nails
Ri guth ro bhinn na maighdean mhara To the sweet voice of the mermaid
Dannsamaid is ruighleamaid We'll dance and we'll reel
Is seataidh sinn gun toir sinn fairis We'll dance and we'll be good at it
Ars' an giomach ris a' chrubaig Said the lobster to the crab
'S iad a' danns' air grunnd na mara As they danced at the bottom of the ocean
   
"Ah," ars' an giomach ris an fhidhleir "Ah," said the lobster to the fiddler
Crosgag a bha glan agus binn air Who was a starfish and played superbly
Tha bhogha 's na teudan a' sgiamhail His screaming body and tenticles
'S a' sgreuchail mar bheathach allaidh Screeching like a werewolf
   
'S thionndaidh a' chrubag ris an drumair The crab turned to the drummer
Ochd chasach a bha cumail buille Who kept the rhythm with his eight feet
"Cha chum mo chasan riut tuilleadh "I cannot keep up with you any longer
Chan urrain dhomh aon cheum nas fhaide" I'm exhausted"
   
Cha sgaoth de sgadan anns a' choisir There was a choir of herring
Agus rionnach a' seinn comhla The mackerel joined in
Bha trosgag is adag is ron ann The starfish, haddock and seal
A' cumail fonn air grunnd na mara Sang at the bottom of the ocean
   
(Sčist 2x) (Chorus 2x)