Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > Leis An Lurgainn

   
Tickettyboo Leis An Lurgainn
   
Credits: Traditional; arranged by Mairi MacInnes
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Leis an lurgainn o hi With the Lurgainn o hi
Leis an lurgainn o ho With the Lurgainn o ho
Beul an anmoich o hi At that time o hi
B'fheudar falbh le cuid seol We had to set sail
   
An cuan Eirinn o hi The Irish sea o hi
Muir ag eirigh o ho Tide is rising o ho
'S cha bu leir dhuinn o hi We cannot see anything o hi
Ni fo'n ghrein ach na neoil Barr the clouds in the sky
   
Seachad Ile o hi Past Islay o hi
Beul na h-oidhche o ho In the dead of night o ho
Las sinn coinlean o hi We lit candles o hi
'S chuir sinn combaist air doigh Set the compass
   
Seachad Aros o hi Past Aros o hi
Bha i gabhaidh o ho It was perilous o ho
'N fhairge laidir o hi The wild seas o hi
Suas gu barr a chroinn-sgoid Crashing the top of the masts
   
Thuit an sgiobair o hi The skipper said o hi
Ri chuid ghillean o ho To his men o ho
"Glacaibh misneachd o hi "Be confident o hi
'S cuiribh riof na cuid seol" And tie the sails"
   
Suas a h-aodach o hi Up with the sails o hi
Ri croinn chaola o ho On their thin masts o ho
Snamh cho aotrom o hi Sailing gently o hi
Ris an fhaoilinn air lon With the gulls in flight
   
Fhuair sinn fosgladh o hi We got an opening o hi
M'a ceann toisich o ho Making progress o ho
Fear ga taomadh o hi Crew bailing water o hi
'S gillean coltach air bord And the able boys on board
   
(Sčist 2x) (Chorus 2x)