Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > Na Stocainean

   
Tickettyboo Na Stocainean
   
Credits: Traditional; arranged by Mairi MacInnes
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nisd air fas cho fosgailte Has become slack
'S cha mhor nach rachainn rompha I'm sure I'd go through them
Mur bu socraiche mo nadur If it wasn't for my quiet nature
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
   
'S an te nach'eil an taobh aiste If one doesn't have a hold in the side
Tha pios a dhith a chuil aice There'll surely be a hole on the back
'S na h-ordagan's na ludagan ___
'S gun lub dhuibh air na sailean ___
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
   
'S tha h-ile te is toll oirra Each one has a hold
'S gur buileach dh'fhalbh an ceann aca And is heelless
Cha robh iad riamh cho gann agam I've never been so in need
'S e th'ann ach culaibh naire Of a pair of socks
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
   
'S gum bith gach aon a cantainn rium Everyone said
Nach b'fhiach a chaidh an dath th'orra What pity that the color has run
Bu choma leam na maireadh iad I don't really mind what color they are
Ged bhiodh an dath bu ghrainnd' oirr' If only they would last
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
   
Ma thacras duin' bhith comhla rium Should I be in company
Cha chuir mi dhiom na brogan I shall not remove my shoes
Mar tha h-uile te 'san t-sron aisde Each one being toeless
'S gun toir iad dhomhsa naire They would only bring me shame
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
   
'S ma thacras duin' bhith faisg orm Should anyone be near me
Gur saoileam gur th' ann breac a tha 'd And think mu socks are mottled
'S gun toir iad greis air beachdachadh Confusion could arise
'S mo chraicinn-sa ro phairt duibh As to which is sock and skin tone
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
   
'S mo bheannachds' aig na nigheanagan Every blessing to the girls
A charadh pairt de dhion dhiubh Who darned and made them
'S a bheireadh pairt de dhion dhiubh ___
S a chiall nach robh mi lamh riuth I with I were near them
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
   
'S ged nach biodh inc is peann agam I would need ink and pen
Cha choimeadainn co-mheud toll a th'orr' To calculate the number of holes in them
Cha mhor nach'eil mi caingeis I'm quite certain which end will be the top
Gu de'n ceann a bhios gu h-ard dhiubh It's immaterial to which end is which
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended
   
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nisd air fas cho fosgailte Has become slack
'S cha mhor nach rachainn rompha I'm sure I'd go through them
Mur bu socraiche mo nadur If it wasn't for my quiet nature
Tha h-uile te dhe'm stocainnean Each one of my socks
'S a nochd a feum an caradh Needs to be mended