Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > g-Mhadainn Shamhraidh > An D Fheannaig

   
g-Mhadainn Shamhraidh An D Fheannaig
   
Credits: Traditional; lyrics by Seonaidh MacIlleathain; arranged by Kathleen MacInnes, Iain MacDonald & Donald Shaw
   
Appears On: g-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Three Ravens" on Malinky's album 3 Ravens
"The Twa Corbies" on Old Blind Dogs' album Close To The Bone
   

Lyrics: English Translation:
   
Chuala mi 's mi l air sgrob As I was walking all alane
D fheannaig bha ri brn neo-bhinn I heard twa corbies makin' a mane
Is t dhiubh gairm leis an dth The tane unto the ither did say
"C 'n-diugh an tid sinn shireadh bdh?" "Whar sall we gang and dine the day?"
   
Tha thall air cl a' ghrraidh fhil In ahint yon auld fail dyke
Tighearn air r-chur chun a' bhis I wot there lies a new-slain knight
'S chan fhiosrach aon gu bheil e ann And nane do ken that he lies there
Ach a ch, 's a sheabhag 's a chile dhonn But his hawk, his hound an' his lady fair
   
Tha 'n c air falbh a shealg an fhidh His hound is tae the huntin' gane
'S tha 'n t-seabhag an tir air ein an t-slibh His hawk tae fetch the wild-fowl hame
Tha leannan eil' aig a chile phst' His lady's tain anither mate
'S nis teannamaid fhn ri cuirm is ric So we may mak oor dinner swate
   
Suidhidh tu fhin air chimh a chlibh Ye'll sit on his white hause-bane
Criomaidh mi fhn a ghorm-shil shimh And I'll pike oot his bonny blue een
Is ciridh a chl r-bhuidh' trom Wi' ae lock o' his gowden hair
Ar nead nuair bhios e cinntinn lom We'll theek oor nest whan it grows bare
   
Is mr na chaoineas air a sgth Mony a one for him makes mane
Ach cha tig fios a bhe no bhis But nane sall ken whar he is gane
Is thar a chnmhan loma, bn O'er his white banes, whan they are bare
Bidh sideadh gaoithe gu L Bhrth The wind sall blaw forever mair