Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > g-Mhadainn Shamhraidh > ganaich An r-fhuilt Bhuidhe

   
g-Mhadainn Shamhraidh ganaich An r-fhuilt Bhuidhe
   
Credits: Fionnaghal NicEachairn; arranged by Kathleen MacInnes & Ross Martin
   
Appears On: g-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
ganaich an r-fhuilt bhuidhe Youth whose hair is golden blonde
Leat a chinneadh sealg is sitheann You will bag the deer when hunting
'S ann ad ghruaidh a bhiodh an ruthadh On your cheeks the color's rising
Nuair a bhiodh tu siubhal bheann When you tramp across the hills
   
Nuair a dhreadh tu na stcan When you climb up to the tall crags
Leis a' ghunna caol nach diltadh With your slender trusty weapon
'S e do luaidhe ghorm is d' fhdar Then your blue lead and gunpowder
Chuireadh smid air feadh nan gleann Scatter smoke among the glens
   
ganaich an r-fhuilt shnomhain Youth of the curly blonde hair
Dh'fhg thu saca trom air m' inntinn You have left a heavy load on my mind
'S mura tig thu nall don tr seo If you will not return to this land
Mo thoil-inntinn bidh air chall I will have no contentment
   
Gu bheil a bhlth siud air mo ghruaidhsa It is showing in my cheeks now
Gun tug mi dhut gaol nach fuaraich That I have given you a love that will not die
Dh'innis iad gun tug thu fuath dhomh They said you had turned your back on me
Ach cha chreid mi, luaidh, an cainnt But I don't believe their talk
   
Ged a chuirte mi an iarainn Though I were in irons
Fhad 's bu bhe mi gam phianadh Tormenting me night and day
Cha chuir mi do ghaol air dochuimhn' I would never forget my love
Seo a' bhliadhna liath mo cheann This is the year my hair turned gray