Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > g-Mhadainn Shamhraidh > O Luaidh

   
g-Mhadainn Shamhraidh O Luaidh
   
Credits: Traditional; arranged by Kathleen MacInnes, Iain MacDonald, Cathy Ann MacPhee & Julie Fowlis
   
Appears On: g-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
O luaidh, 's truagh nach deachaidh sinn Oh love, it's a pity we never courted
luaidh, 's truagh nach deachaidh sinn Eh love, it's a pity we never courted
O gura truagh a' cheist, o luaidh Oh what a pitiful question
Nach robh mi san uaigh mun d' fhuair mi sealladh ort Would that I was in my grave before I met you
O luaidh Oh love
   
Chunnaic mi thall sa mhine gearradh i I saw her working on the peat
Gruagach g, 's chrd a pearsa rium A pretty maiden, and I liked the look of her
Chaidh mi anull 's gun fhaic mi i dlth After closer inspection
'S a' mhais' air a gnis a dh'raich leannanachd Her beautiful face had me wishing for courtship
O luaidh Oh love
   
An tid thu leam gu tr nam monaidhean Will you go with me to the land of the moors
Tr nam fiadh, nan earb 's nan coineanach The land of deer, roe and rabbits
Tr nan siad, 's ann bha thu riamh The land of heroes where you always lived
'S gun ith thu do bhiadh gun sgian 's gun ghreimiche Where you will eat without knife and fork
O luaidh Oh love
   
Nam biodh peann 's pipear geal agam Had I pen and white paper
Sgrobhainn dhut sos mo chainnt le barantas I would write this in vows that cannot be broken
Cmhnant tha teann nach fhosgail bhon chlir A contract sealed by the clergy
'S ma dh'fhalbhas tu fhin, chan fheum thu t'fharadh ann If you go, you will not need your fare
O luaidh Oh love