Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > g-Mhadainn Shamhraidh > ran Dhmhnaill Phdraig Iagain

   
g-Mhadainn Shamhraidh ran Dhmhnaill Phdraig Iagain
   
Credits: Michael MacPherson
   
Appears On: g-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'S bochd an naidheachd a fhuair sinn Dreadful news has moved me
'S a ghluais mi gu dn To compose a song
Dmhnall Phdraig, mo thruaighe Sadly, Donald Peter
Thugadh bhuainn e le bs Has been taken from us by death
C aige bha dil ris Who would expect this
'S tu cho snndach 's cho sln With a man so content and healthy
Cha robh sinn a' smaointinn We did not think
Gum biodh do shaoghal cho gerr Your life would be cut so short
   
Dh'fhg thu bean agus pistean You left a wife and children
'S iad a' rnaich 's a' caoidh Crying and grieving
'S goirt a' bhuill' ann an fhuair iad They received a painful blow
'S a ghuail ann an cridh Which seared their mind
Cha tog fidheall no ran No fiddle or song can lift
Am brn rinn an cl The sadness which weakened them
'S ged a bhiodh iad measg igridh Being amongst other young folk
Bidh gach slas gan dth Will not comfort them
   
Ch sinn trghadh is lonadh We will see full tide and low tide
Ch sinn ealtainn is spridh Flight of birds and cattle
Ch sinn gealach is grian We will see the moon, the sun
'S reultan a' lonadh nan speur And stars filling the sky
Ach chan fhaic sinn gu sorraidh But we will never again see you
Coiseachd feur ann thu fhin Walking amongst us
Ach guidheam fois leat, a Chrosdaidh I wish you peace, a Chrosdaidh
'S beannachd Dhia ann leat fhin And may the blessing of God attend you
   
'S math tha fios aig gach nbaidh All neighbors know
Gu bheil sr-dhuin' gan dth That a good man has been lost
'S tu bha riatanach san ite You were of great use in the community
'S a b' fheirrd' sinn bhith leinn We benefited from having you
Ach dhe sin, cha sheall bs dha But death does not consider this
Coingeis dhsan c thu Nor care who you are
Bho leanabh bheag tha air mhgail From a crawling baby
Gu ruig rd-rgh air crn To the highest of kings on a throne
   
O, gur duilich, gur duilich Oh it is sad, sad
Gur duilich seo leinn Sad for us
Andiugh bhith gad chradh To be laying you to rest today
An t-Hllan san ir In the soil of Hallan
Sinn a' faicinn do phistean To witness your children
'S bean do ghridh 's iad ri caoidh And your beloved wife grieving
'S bidh thu 'n cuimhne gu brth dhaibh You will be in their memory
'S an cridhe ln dhut de ghaol And their hearts forever
   
'S bha thu 'd dhuine bha fialaidh You were a man who was hospitable
Is rianail ri cch And good-tempered to others
Chan fhaca sinn riamh thu We never saw you
Gun fhiamh ort le gir' Without a smile
Bha thu carthanntach fuasgailt' You were open, kind and friendly
Measg an t-sluaigh anns gach it' Amongst people everywhere
Gus an tinig an fhuar-bhuill' Until the time of the cruel blow
Thug bhuainn thu le bs Which took you away
   
'S nam bitheadh tu aost' If you had been old
Cha bhiodh a' ghaoir seo cho gerrt' This pain would not feel so sharp
Ach am meadhan do shlais But in your prime
'S tu led igridh a' fs With your children growing up with you
Ruith an snaoim a bha cruaidh ann The strong knot loosened
'S dh'fhalbh na duail s an tth The strands came apart
Anns an t-scramaid uasal From the highest sacrament
Nach gabh fuasgladh gun bhs Which can only be broken by death
   
'S gura tm dhomh co-dhnadh It's time to conclude
'S a bhith dnadh an din And end this song
Bhon tha t' uaighsa nist dinte Your grave is now closed
'S nach eil dil riut gu brth And we expect you no more
Gu faic sinn do ghnis-sa We will not see you again
Ann an dthaich do ghridh In your beloved homeland
Ach bidh sinn uile gad ionndrainn We will all miss you
Leis a' chiird bha thu 'n ss And the trade you practiced