Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > Ďg-Mhadainn Shamhraidh > Reul └lainn A' Chuain

   
Ďg-Mhadainn Shamhraidh Reul └lainn A' Chuain
   
Credits: H.F. Hemy; lyrics by F.W. Faber; translated by Father Allan McDonald
   
Appears On: Ďg-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
A Mhaighdeann as gile Oh purest of creatures
A Mhoire mhýn mhÓthair Sweet Mother, sweet Maid
Nad chomsa na aonar The one spotless womb
Bha 'n SlÓnair a' tamh Wherein Jesus was laid
Tha 'n oidhche, a Mhoire Dark night, mother
Air tuiteam mun cuairt Hath come down on us
Nach nochd thu do shoillse And we look out for thy shining
Reul Ólainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
   
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Nach nochd thu do shoillse And we look out for thy shining
Reul Ólainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
   
Tha 'n oidhche le neulaibh Deep night hath come down
A' c˛mhdach an t-saoghail On this rough-spoken world
Tha bratach an dorchadais And the banners of darkness
Sgaoilt' anns a' ghaoith Are boldly unfurled
Tha 'n Eaglais ga buaireadh And the tempest-tossed Church
'S tha s¨il coimhead suas All her eyes are on thee
Nach nochd thu do shoillse They look to thy shining
Reul Ólainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
   
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Nach nochd thu do shoillse They look to thy shining
Reul Ólainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
   
Bu lŔir do Mhac DŔ d'anam He gazed on thy soul
Geal 's e gun bheud It was spotless and fair
'S nach tÓinig am peacadh For the empire of sin
Na ch˛ir ghabhail seilbh It had never been there
Cha d' bhuin e bho th¨s None had e'er owned thee
Ach don Tighearna 's uaisl' Dear Mother, but He
Is choisrig e d' shoillse And He blessed thy clear shining
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
   
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Is choisrig e d' shoillse And He blessed thy clear shining
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
   
An talamh cha tug Earth gave Him one lodging
Ach aon fhasgadh do Dhia 'Twas deep in thy breast
Am fasgadh sin crýdh' And God found a home
Na h-Ďigh' beannaichte, fial Where the sinner finds rest
Bha fÓrdach Mhic DhŔ His home and His hiding place
Agus fasgadh nan truagh Both were in thee
An soillse do chrýdh'sa He was won by thy shining
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
   
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Reul Ólainn a' Chuain Sweet Star of the Sea
Nach nochd thu do shoillse And we look out for thy shining
Reul Ólainn a' Chuain? Sweet Star of the Sea
(2x) (2x)