Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > g-Mhadainn Shamhraidh > Tuireadh Brd Thrnaig

   
g-Mhadainn Shamhraidh Tuireadh Brd Thrnaig
   
Credits: Iain Cameron
   
Appears On: g-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Fo thomain ghorm rach Under green mounds of earth
Sa chernaig bheag chbhraidh In this little fragrant corner
Ann an cladh Abhainn I Of Poolewe burial ground
Tha Brd Thrnaig aig tmh The Tournaig Bard is at rest
   
Sist: Chorus (after each verse):
Cha dhisg e, cha dhisg e He will not wake, he will not wake
leabaidh chaol dhinte He will not awake from his narrow, closed bed
'S tha dhlsean trom trsach And his relations are sad and sorrowful
Ag ionndrainn a' Bhird Longing for the bard
   
Nuair laigh an t-seann aois air When old age settled on him
Cha b' ait dha an saoghal The world was not a pleasant place for him
Sgil lighean chlann-daoine The skill of human physicians
Cha shaoradh on bhs Could not save him from death
   
Chuir e gu buil bhuadhmhor He successfully employed
An tlann a fhuair e The talent that he got
Ga cleachdadh gu suairce Practicing it in a kindly manner
Le huaisleachd a ghnth With gentility always
   
An seirbheiseach dleas The faithful servant
An taodhair 's an cobair The herdsman and shepherd
Bu luaithe a dhreadh Most swiftly would he climb
Ri mill nam beann rd To the hills among the high places
   
'S aig croch a chuid sgroban And at the end of his journeys
A chuireadh an sgrobhadh Would put into writing
Na bh' aige san inntinn What he had in his mind
'Son innseadh do chch To tell to others
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)