Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mackenzie > Camhanach > 'S Truagh Nach D'rugadh Dall Mi

   
Camhanach 'S Truagh Nach D'rugadh Dall Mi
   
Credits: Uilleam Ros
   
Appears On: Camhanach
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "'S Truagh Nach D' Rugadh Dall Mi" on Cliar's album Cliar
   

Lyrics: English Translation:
   
Fill ro, fill ro, fill ro hug eile Fill o ro, fill o ro, fill o ro hug eile
Fill ro, fill ro, fill ro hug eile Fill o ro, fill o ro, fill o ro hug eile
Air fal eile agus h ro hug eile Air fal eile o agus ho ro hug eile
Chan fhaigh mi cadal smhach I cannot sleep peacefully
A' ghridh, 's gun thu ridh rium Love, without you and I reconciled
   
Is truagh nach d'rugadh dall mi Alas that I was not born blind
Gun chainnt is gun lirsinn Without speech or sight
Mus fhac' mi t'aghaidh bhainndidh Before I saw your lovely face
Rinn aimhleas nan ceudan That has caused anguish to thousands
Bhon chunnaic mi bho ths thu Since first I saw you
Bu chliiteach do bheusan Your virtues were famous
'S gum b' fhasa leam am bs And it would be easier for me to die
Na bhith lthair as t'eugmhais Than to live without you
   
Is truagh nach robh mis' Alas that you and I
Agus tus' far an iarrainn Were not where I would wish
Sia l na seachdain Six days of the week
Is seachd ochd bliadhna And seven times eight years
An semraichean glaiste In a locked room
Le claidheannan iarrainn With iron bolts
Na h-iuchraichlean air chall The keys lost
Agus dall bhith gan iarraidh And a blind man seeking them
   
Is truagh nach robh mi fgail Alas that I am not leaving
An t-saoghail seo ri chianail This so miserable world
Bha dchas faoin gam thladh It was foolish hope that allured me
'S e 'n gaol rinn mo dhobhail It was love taht was my undoing
Ge fada bhuam a shiubhladh tu However far from me you journeyed
Ri'm bhe bhithinn riut dleas Forever I would be faithful to you
'S nuair thigeadh l na Cruinne And when the last day comes
'S i Mr Ros a dh'iarrainn It will be Marion Ross I crave for
   
Fill ro, fill ro, fill ro hug eile Fill o ro, fill o ro, fill o ro hug eile
Fill ro, fill ro, fill ro hug eile Fill o ro, fill o ro, fill o ro hug eile
Air fal eile agus h ro hug eile Air fal eile o agus ho ro hug eile
Chan fhaigh mi cadal smhach I cannot sleep peacefully
A' ghridh, 's gun thu ridh rium Love, without you and I reconciled