Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Am Bta Rannach

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Am Bta Rannach
   
Credits: D. Johnston
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ochin a ri ri r Ochoin a ri ri o ro
Ochin a ri ri r Ochoin a ri ri o ro
Ochin a ri ri r Ochoin a ri ri o ro
O r 's cian on dh'fhalbh sinn O ro it's a very long time since we left
   
Tacan mun do ghluais sinn Shortly before we moved
Dh'irich gealach ghruamach A surly moon came up
Baidealach, trom, uaine Turreted, heavy, green
'S i buairte gu soirbheas And the weather was turbulent
   
Nuair a rinn sinn soladh When we sailed
Dhin gu dlth na neil oirnn The clouds closed in thickly on us
Chan fhaiceamaid ach ceban We could only see white mist
Le cbhragach na fairge With the spray of the ocean
   
A'dol troimh Chuan na h-Eireann Sailing through the Irish Sea
Sruth is muir a' streup ruinn Currents and high seas struggled against us
Is truagh nach robh mi 's m'eudail It is a pity that my darling and myself
Le chil am Port na h-Aibhinne Were not together in Portnahaven
   
Ochin a ri ri r Ochoin a ri ri o ro
Ochin a ri ri r Ochoin a ri ri o ro
Ochin a ri ri r Ochoin a ri ri o ro
O r 's cian on dh'fhalbh sinn O ro it's a very long time since we left