Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > A Phiseag

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! A Phiseag
   
Credits: Hulse & Macdearmid
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Miau ars' a'phiseag Meow, said the kitten
Miau, miau, miau Meow, meow, meow
Tha mise leis a'phathadh I am thirsty
Miau, miau, miau Meow, meow, meow
   
Tha mise leis a'phathadh I am thirsty
'S e'n fhirinn tha mi 'g inns' It's the truth I'm telling you
Tha mo bheul cho tioram My mouth is as dry
Ri caoran ann an cliabh As a peat in a creel
Miau, miau, miau Meow, meow, meow
   
C a ghabhas truas rium Who will take pity on me?
C bheir dhomh an drsd' Who will give me now
Drudhag bheag de bhainne A drop of milk
Neo drudhag bheag de bhrr? Or a drop of cream?
Miau, miau, miau Meow, meow, meow