Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > D¨thaich Mhicle˛id

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! D¨thaich Mhicle˛id
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha mi'n d¨il, tha mi'n d¨il I expect, I expect
Tha mi'n d¨il-sa bhith tilleadh I expect to return
Dh'ionnsaigh D¨thaich MhicLŔoid To the land of Macleod
Far an ˛g robh mi mire Where I played when I was young
   
Fhuair sinn litrichean o'n rýgh We got the letters from the king
Gus sinn fhýn dhŔanamh ullamh So that we could prepare
Los a dhol a-null do'n Fhraing To go over to France
A chur braing 'san fhear-mhillidh To upset the destroyer
   
Nuair a chuir iad sinn air týr When they put us ashore
A-measg shýobain is murain Among the waves and the sea-bent
Thug sinn batal air an trÓigh We fought a battle on the beach
'S gun d'rinn pÓirt againn fuireach And some of us remained
   
Fhir a dh'imicheas do'n Iar You who travel to the West
Ged robh bliadhna mun ruig thu Though it were a year before you arrive
Thoir an t-soiridh seo do m'ghrÓdh Bring this greeting to my loved one
"Ma is slÓn mi gun tig mi" "If I am alive, I will come"
   
Tha mi'n d¨il, tha mi'n d¨il I expect, I expect
Tha mi'n d¨il-sa bhith tilleadh I expect to return
Dh'ionnsaigh D¨thaich MhicLŔoid To the land of Macleod
Far an ˛g robh mi mire Where I played when I was young