Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Eilean Sgiathanach Nam Buadh

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Eilean Sgiathanach Nam Buadh
   
Credits: N. Macdonald
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Thoir mo shoraidh dhan taobh tuath Bear my greetings to the north
Eilean Sgithanach nam buadh Isle of Skye of the virtues
'N t-Eilean sin dan tug mi luaidh That island which I loved
Ait' is bidhche fo na neil The most beautiful place under the clouds
Thoir mo shoraidh dhan taobh tuath Bear my greetings to the north
   
Ann an toiseach a'mhos Mhirt In the beginning of the month of May
Dh'fhg mi eilean gorm mo ghridh I left my beloved green island
Sneachd na thorran air an lr Snow in heaps on the ground
Dh'fhg siud mo mhthair fo len That left my mother sad
Thoir mo shoraidh dhan taobh tuath Bear my greetings to the north
   
Anns a'mhadainn mhoch Diluain Early on Monday morning
Bha sinn ciadan mil' bho Chluaidh She was hundreds of miles away from the Clyde
Fhuair na balaich na bha uath' The boys got what they wanted
Farsaingeachd a'chuain fo srin The expanse of the seas under her prow
Thoir mo shoraidh dhan taobh tuath Bear my greetings to the north
   
B'fherr leam fhn na mle crn I would rather than a thousand crowns
Mi bhith nochd air tr san Dn To be ashore in the Fort tonight
'S mi gun coisicheadh le snnd I would joyfully walk
Rathad r aig clann MhicLeid The Clan Macleods' new road
Thoir mo shoraidh dhan taobh tuath Bear my greetings to the north
   
Eilean Sgithanach nam buadh Isle of Skye of the virtues
'N t-Eilean sin dan tug mi luaidh That island which I loved
Ait' is bidhche fo na neil The most beautiful place under the clouds
Thoir mo shoraidh dhan taobh tuath Bear my greetings to the north