Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Eisg Bhig

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Eisg Bhig
   
Credits: Acair
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
isg bhig, isg bhig Little fish, tiny fish
Nach tu tha math air snmh Aren't you the good swimmer?
Gu dearbha feumaidh mise sin Indeed I have to be
Oir bidh mi snmh gu brth For I have to swim all my life
   
isg bhig, isg bhig Little fish, tiny fish
Am fairich thusa fuachd? Don't you ever feel the cold?
Cha fairich idir, 'ille chir I don't feel it at all, fine sir
Ged tha mi measg nan stuadh Though I live among the waves
   
isg bhig, isg bhig Little fish, tiny fish
D dh'ith thu an diugh? What have you eaten today?
Lugaichean is boiteagan Sandworms, worms in general
Is smodal anns an t-struth And bits and pieces from the sea current
   
isg bhig, isg bhig Little fish, tiny fish
Cite bheil do dhachaigh? Where is your home?
Tha mo dhachaigh anns a'chuan My home is in the sea
Mle mach o'n chladach A mile out from the shore