Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Filte Rubha Bhatarnis

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Filte Rubha Bhatarnis
   
Credits: I. Ferguson
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
O filt' air Rudha Bhatairnis Oh welcome to Vaternish Point
Gur maiseach leam do chluaintean Your plains are beautiful
Thoir soraidh sln gu Hllain Bear sincere greetings to Hallain
'S nach fhaod mi thrigh a bhualadh As I cannot get to its shore
   
'S i Ghearmailt le cuid nnleachdan It was Germany with its plans
A chur mi fhn gu cuantan That forced me to go to sea
'S nam faighinn dhachaidh sbhailte And if I got home safely
'S i Miri nach biodh gruamach Mairi would not be downcast
   
'S gun aithnichinn fhn do bheanntanan I'd recognize your mountains
'S gach gleann a tha mun cuairt dhut And every glen which surrounds you
'S gur ann aig Lag an t-Sthein And it is at Fairy Hollow
Tha'n rbhinn rinn mo bhuaireadh That the maiden who troubles me lives
   
O filt' air Rudha Bhatairnis Oh welcome to Vaternish Point
Gur maiseach leam do chluaintean Your plains are beautiful
Thoir soraidh sln gu Hllain Bear sincere greetings to Hallain
'S nach fhaod mi thrigh a bhualadh As I cannot get to its shore