Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Hug ireann O Ro

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Hug ireann O Ro
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Hug Oreann O Ro Gur Toigh Leam Fhn Th" on Margaret Stewart & Allan MacDonald's album Colla Mo Rn
   

Lyrics: English Translation:
   
Hug oireann r gur toigh leam fhn thu Hug oireann o ro I do like you
'S toigh leam fhn thu, 's tu leam as bidhche I do like you, you are the most beautiful
Blas na meala air do phgan The taste of honey from your kisses
Bidh mi 'gad chaoidh o'n a rinn thu seladh I shall sorely miss you since you went to sea
Hug oireann r gur toigh leam fhn thu Hug oireann o ro I do like you
   
'S fhada, 's fhada, 's gur fhad' air falbh thu It is a long, long time you have been away
Air long Rgh Ders' le do chta dearg ort On King George's ship wearing your red coat
'S tric mo shilean air an fhairge Often I am looking out to sea
Feuch an faic mi fear do dhealbha In the hope of seeing a man of your physique
Hug oireann r gur toigh leam fhn thu Hug oireann o ro I do like you
   
'S fhada, 's fhada, 's gur fhada muigh thu It is a long, long time you have been out
Gun fhios, a luaidh, nach e 'n cuan a shluig thu Not knowing, dear, that the ocean has not swallowed you
Gur e'n gaol le chile thug sinn It is the love we both gave
A dh'fhg ad dhidh mi cho deurach duilich Which has left me tearful and pining for you
Hug oireann r gur toigh leam fhn thu Hug oireann o ro I do like you
   
Ach 's truagh nach robh mi 'nam eun beag aotrom It is a pity that I was not in the guise of a small, light bird
Mar an uiseag no mar an fhaoileag Like the lark or like the seagull
'S mi gu sibhladh thar nan caoiltean Indeed I would travel across the narrows
Gus an ruiginn far eil mo ghaol-sa Until I would reach my beloved
Hug oireann r gur toigh leam fhn thu Hug oireann o ro I do like you
   
'S toigh leam fhn thu, 's tu leam as bidhche I do like you, you are the most beautiful
Blas na meala air do phgan The taste of honey from your kisses
Bidh mi 'gad chaoidh o'n a rinn thu seladh I shall sorely miss you since you went to sea
Hug oireann r gur toigh leam fhn thu Hug oireann o ro I do like you