Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Iorram Cuain

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Iorram Cuain
   
Credits: A. Macdonald
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro
Na hiù ill o na'm b'àilleabh e Na hio ill o if you desire it
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro
   
Tha m'fhearann saoibhir air gach taobh dhiom My land is rich on either side of me
'S mo chrodh-laoigh air àirighean And my calving cattle at the sheilings
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro
   
Gaoth a'sèideadh, muir ag èirigh Wind blowing, seas rising
'S fear ag èibhach àrd-ghuthach And a man shouting wildly
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro
   
Catadh mara 's marcachd-shìne Sea spume and surging weather
'S stoirm nan sìon 'gan sàrachadh And an elemental storm wearying them
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro
   
Gaoth 'na deannan 's ri feannadh Rushing wind lashing
Nan tonn ceann-fhionn ràsanach And the white-headed waves grating
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro
   
Chaoidh cha mheataicheadh am misneach Never would their courage shrink
Na fir sgibidh thàbhachdach The stout-hearted crew
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro
   
Mu dheireadh mhothaich iad do fhearann At last, they saw the land
'S ghlac iad cala sàbhailte And they found a safe haven
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro
   
Na hiù ill o na'm b'àilleabh e Na hio ill o if you desire it
Tha m'fhearann saoibhir hiùraibh ho ro My land is rich hiuraibh ho ro