Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Leannan Mo Ghaoil, MÓiri Bh˛idheach

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Leannan Mo Ghaoil, MÓiri Bh˛idheach
   
Credits: H. Whyte
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Leannan mo ghaoil MÓiri Bh˛idheach My dearest sweetheart is beautiful Mary
Leannan mo ghaoil mo chridhe 's mo ghaoil My dearest and fondest sweetheart
Dh'fhalbh leis a'ghaoith 's a rinn se˛ladh Who sailed with the wind
Leannan mo ghaoil MÓiri Bh˛idheach My dearest sweetheart is beautiful Mary
   
Tha do ghruaidhean mar an caorann Your cheeks are like the rowan
Mala chaol air aodann b˛idheach Slender eyebrows on a beautiful face
Leannan mo ghaoil MÓiri Bh˛idheach My dearest sweetheart is beautiful Mary
   
Tha do sh¨il mar dhr¨chd na maidne You eye is like the morning dew
'S tha do chneas mar shneachd air m˛intich And your skin as snow on a moor
Leannan mo ghaoil MÓiri Bh˛idheach My dearest sweetheart is beautiful Mary
   
Tha do ph˛gan mar an si¨car Your kisses are like sugar
Ged nach d¨raig thu gin dh˛mhsa Although you do not wish to give me any
Leannan mo ghaoil MÓiri Bh˛idheach My dearest sweetheart is beautiful Mary
   
Ach mur dŔan thu mise ph˛sadh If you do not marry me
'S ann fo'n fh˛d bhios m'Óite c˛mhnaidh Under the sod will be my resting place
Leannan mo ghaoil MÓiri Bh˛idheach My dearest sweetheart is beautiful Mary
   
Leannan mo ghaoil mo chridhe 's mo ghaoil My dearest and fondest sweetheart
Dh'fhalbh leis a'ghaoith 's a rinn se˛ladh Who sailed with the wind
Leannan mo ghaoil MÓiri Bh˛idheach My dearest sweetheart is beautiful Mary