Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Mo Robairneach Gaolach

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Mo Robairneach Gaolach
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
O nach tigeadh mo robairneach gaolach Oh would that my beloved, smart boy would come
Býrlinn aig' agus ceatharnaich dhaoine With his galley and stalwart men
S mise bhiodh sona 's c˛ theireadh nach fhaodadh Indeed I would be happy and who dare say that I would not be
'S baighearach mise mur tilleadh a'ghaoth e I would be joyful if the wind did not turn his back
   
Nan tigeadh tu fhathast b'e m'aighear 's mo r¨n thu If you would be coming, I'd wish and desire that
Cead bhith gad choimhead gum b'aighearach leam e Hundreds be watching how happy I'd be then
Nuair dh'Ŕireadh tu 'd sheasamh bu deas thu air ¨rlar How handsome you are when you stand on the dance floor
Buadh-fhear an danns' agus annsachd na c¨irte Winner at dancing and loved by the company
   
Tha bhýrlinn a tighinn fo h-uidheann an trÓthsa The galley is coming under sail just now
Timcheall an rudh' agus buidheann mo ghrÓidh innt' 'Round the headland and my beloved crew in her
Fear a ch¨il bhuidhe na shuidh' air a brÓighe The golden-haired man sitting on her deck
'S tu dhŔanadh a sti¨ireadh ri c¨l nan tonn Órda Indeed you would steer her behind the high waves
   
O nach tigeadh mo robairneach gaolach Oh would that my beloved, smart boy would come
Býrlinn aig' agus ceatharnaich dhaoine With his galley and stalwart men
S mise bhiodh sona 's c˛ theireadh nach fhaodadh Indeed I would be happy and who dare say that I would not be
'S baighearach mise mur tilleadh a'ghaoth e I would be joyful if the wind did not turn his back