Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Ochin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Grdh

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Ochin A Righ Gura Tinn Mo Galar An Grdh
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Am Buachaille Ban" on Back Of The Moon's album Back Of The Moon
"Am Buachaille Ban" on Capercaillie's album Crosswinds
"Am Buachaille Bn" on Cliar's album Gun Tmh
"Air Fail A Lail O" on Mouth Music's album Mouth Music
"Ochoin A Righ, Gur Tinn An Galair An Gradh" on Margaret Stewart & Allan MacDonald's album Fhuair Mi Pog
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Air flairinn hug air flairinn Air falairinn o hug o air falairinn i
Air flairinn hug air flairinn Air falairinn o hug o air falairinn i
Filidhe fileo hug air flairinn Failidhe faileo hug o air falairinn i
Ochoin a ghaoil gum b'aotrom aighearach sinn Oh woe is me, my love, we were once happy and carefree
   
Ochoin a rgh Oh woe is me
Gura tinn an galar an grdh How sore is the sickness of love
Chan eil neach air am b There is no one who suffers
Nach saoil gur e bliadhna gach l That does not feel that each day lasts a year
Gun bhriste mo chridh' My heart is broken
'S gun sgaoil e cuislean mo shlinte' And sapped the springs of my health
Bhith cumha 'na dhidh Lamenting him, after leaving him
O thrig mi fear an fhuilt bhin The fair young man
   
Nuair thid thu thar sail, a ghridh When you are sailing abroad, love
Biodh glainne nad dhrn Have a glass to hand
'S bi g'l mo dheoch-slint' 's gach ite'n And drink my good health in each place
Suidh thu aig brd Where you are seated at table
Do chridhe geal-ibhinn Your heart is fair, happy
Eutrom aighearach g Light, cheerful and young
'S bu bhinne do bheul And your mouth is sweeter
Na'n teud o'n tigeadh an cel Than any musical strings
   
Nan robh mi 's mo ghrdh Oh I wish that I and my love
Air irigh monaidh na'n sliabh Were on a high shieling or on the braes
No air an trigh bhin Or on the white beach
No'n it' nach robh duine riamh In a deserted place where no man goes
Seachd oidhche, seachd l Seven nights, seven days
Gun tmh, gun chadal, gun bhiadh Without rest, without sleep, without food
Ach thusa bhith, ghridh Only you, my love
'S do lmh an tarruinn ma m'mheadhan With your hands around my middle