Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > O Chruinneig Chruinneig

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! O Chruinneig Chruinneig
   
Credits: G. Macdonald
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
O chruinneag chruinneag Oh young woman
O chruinneag na buaile Young woman of the fold
O chruinneag mo chridhe Young woman of my heart
'S ann leat a ruithinn am fuadach I would run with you
   
Gur ann thall anns a Chrnaich Over in Carnach
An gleann rd nan sruth fuara In the high glen of the cold streams
A tha'n ribhinn as bidhche There lives the most beautiful maiden
Dh'fhg fo len gu l Luain mi Who left me wounded 'til Monday
   
Tha do shil mar an dearcag Your eye is as the little berry
Bhios fo dhealt ann am bruachaig Under dew on the bank
Do dh ghruaidh mar na caorainn Your two cheeks as rowan-berries
Mala chaol 's i gun ghruaman Narrow eyebrows without gloom
   
Tha do chalpa mar bhradan The calf of your leg is as salmon
Air an aigeal a'chluaineis Frisking in the pool
'S do shlios mar an fhaoileann And your side as the sea-mew
Snmh ri aodann an fhuaraidh Swimming against the breeze
   
'S mi gu rachadh do'n Fhraing I would go to France
Le Nic Fhraing a 'chuil dualaich With the daughter of France, of the curly hair
'S tu nach bitheadh fo mhghean You would not be melancholy
'S cel na fidhle 'nad chluasan With the fiddle music in your ears
   
O chruinneag chruinneag Oh young woman
O chruinneag na buaile Young woman of the fold
O chruinneag mo chridhe Young woman of my heart
'S ann leat a ruithinn am fuadach I would run with you