Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > 'Se Mo Cheist An Gille Donn

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! 'Se Mo Cheist An Gille Donn
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
H́thillean na h́llean ́ Hithillean na hillean i
H́thillean na h́llean ̣ Hithillean na hillean o
Fàillill èile 's ḥro ́ Faillill eile 's horo i
Mo thruaighe mi mur faigh mi thu Woe is me if I do not win your hand
   
S e mo cheist an gille donn He is my darling, the brown-haired man
Thèid do chrannaibh àrd nan long Who would climb the highest mast
'S ged bhiodh tu gun ń gun fhonn Although you were penniless, without land
A d'aodach lom gun gabhainn thu Your clothes thin, I would have
   
M'eudail m'aighear is mo luaidh My treasure, my joy and my love
Sẹladh àrd air druim a'chuain Sailing high on the crest of the waves
Saoilidh mi an ceann gach uair I think that after each hour
Gun tig thu nuas gam amharc-sa You will come down to look at me
   
Tha mi gun airgead is gun ̣r I am without silver and gold
Chan e seo a rinn mo lẹn That's not what hurts me
Ach nach fhaic mi thu rim bhẹ But that I shall not see you while I live
A'sẹladh taobh an fhearainn seo Sailing near this land
   
H́thillean na h́llean ́ Hithillean na hillean i
H́thillean na h́llean ̣ Hithillean na hillean o
Fàillill èile 's ḥro ́ Faillill eile 's horo i
Mo thruaighe mi mur faigh mi thu Woe is me if I do not win your hand