Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Fiona Mackenzie > Seinn! O Ho Ro Seinn! > Teann A Nall

   
Seinn! O Ho Ro Seinn! Teann A Nall
   
Credits: A. Macdonald
   
Appears On: Seinn! O Ho Ro Seinn!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Teann a nall 's thoir dhomh do lmh Come, let's wander hand in hand
Teann a nall 's thoir dhomh do lmh Come, let's wander hand in hand
Teann a nall 's thoir dhomh do lmh Come, let's wander hand in hand
Is bheir mi sgrob do dh'Uidhist leat And take a trip to Uist with me
   
Tha'm feasgar ciin 's na siantan blth The evening's calm, the weather warm
Tha 'ghrian san iar mar mheall de'n r The western sun is an orb of gold
Tha'n cuan mar sgthan gorm gun sgle The sea is a mirror, clear and blue
'S bu mhr mo mhiann bhith'n dh'Uidhist leat I long to be in Uist with you
   
Tha sth air aghaidh beinn is raon There's peace across the moors and glens
Tha fileadh cbhraidh thar am fhraoich And sweetly smell the heather bens
Tha neinean bhidheach fs gach taobh Fair are the flowers, bright their hue
'S bu mhr mo mhiann bhi'n Uidhist leat I long to be in Uist with you
   
Is domhain dhuinne bhith cho faoin How can we be such silly fools
A'siubhal saoghail ruith gach maoin To roam the world in search of fame?
Tha beatha 's slint an tr mo ghaoil There's health and wealth in the isle I love
'S gun tid mi thmh do dh'Uidhist leat And I shall stay in Uist with you