Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Flora MacNeil > Craobh Nan Ubhal > Dh'fhalbh Mo Run Dh 'Fhag E'n Cala

   
Craobh Nan Ubhal Dh'fhalbh Mo Run Dh 'Fhag E'n Cala
   
Credits: Traditional; arranged by Flora MacNeil
   
Appears On: Craobh Nan Ubhal
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Dh'fhalbh Mo Run 'S Dh'fhag E 'N Cala" on Maggie MacInnes' album Peaceful Ground
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Dh'fhalbh mo rn 's dh' fhg e 'n cala My love has left the harbor
Dh'fhalbh mo rn e ho o hiu My love has gone e ho o hiu
Thog e na siil r ri crannan On the ship with new sails
Dh'fhalbh mo rn 's dh' fhg e 'n cala My love has left the harbor
   
Dh'fhalbh mo leannan 'uam a Ile My sweetheart has left me from Islay
Air long romhach nan tri crannan On the fine three-masted ship
   
Dh'fhalbh mo leannan 'uam a dh'Eireann My love has left for Ireland
'S as a dhidh cha bhi mi fallain And I am left forlorn
   
Chuala mi gun d'rinn thu riteach I heard you were betrothed
'S gu d feum a bh'a's a' ghealladh? So what was your promise worth?
   
Chuala mi gun d'rinn thu psadh I heard you got married
'S cha d' dh' fheraich thu mi gu d'bhanais Without inviting me to the wedding
   
Thuirt na mnathan gur e 'm beud e The women said that it was sad
Gun tug mi mo spes dhan mharaich' That I had given my love to the seaman
   
Chaneil unnam ach nighneag g And I am so young
Is gur e seladair mo leannan And it is the sailor that I love
   
Mo run an Leatheanach Ban My love, the fair-haired MacLean
'S ann dhut thug mi mo ghrdh 's mo ghealladh It was to you that I gave my love and promise