Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Flora MacNeil > Orain Floraidh > Fhir An Leadain Thlth

   
Orain Floraidh Fhir An Leadain Thlth
   
Credits: Traditional; arranged by Flora MacNeil
   
Appears On: Orain Floraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Fhir An Leadain Thlath" on Maggie MacInnes' album Peaceful Ground
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Fhir an leadain thlth Lad of lovely hair
Dh'fhg thu mi fo bhrn You've left me in despair
   
Fhr chl dualaich chleachdaich Lad of twisting curls
'S bidhche snuadh ri fhaicinn So beautiful to view
Tha do ghaol an tasgaich Your love is kept in store
'N semar glaist' nam fheil Imprisioned inside me
   
Fhr an leadain chraobhaich Lad of flowing hair
B'g a rinn thu m'aomadh So young I was enslaved
Thug thu mi o m'dhaoine You took me from my own
Fhuair mo shaonthair g From them who had me reared
   
Fhir an leadain laghaich Lad of pleasing hair
'S tu mo rn 's mo roghainn My chosen heart's desire
Nan sguireadh tu thadhal If you'd only cease to call
'S an tigh 's am bi'n t-l Upon the house of drink
   
An toiseach a' gheamhraidh When winter first began
'S ann a ghabh mi geall ort I pledged myself to you
Shaoil leam gum bu leam thu I thought that you were mine
'S cha do sheall thu 'm chir But you never came my way
   
'N gire rinn mi'n uiridh The laughter of last year
Chuir mo cheum an truimead Has weighed my every step
'S mise tha gu duilich Now I'm the one who's sad
'S muladach mo chel And sorrowful is my tune
   
Tha mi trom an drsd' With child I'm heavy now
'S e sin fth mo dheir The cause of my tears