Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Flora MacNeil > Orain Floraidh > Toiseach Na Trąghad

   
Orain Floraidh Toiseach Na Trąghad
   
Credits: Traditional; arranged by Flora MacNeil
   
Appears On: Orain Floraidh
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "'S Olc An Obair Do Theachdairean Cadal" on Margaret Stewart & Allan MacDonald's album Fhuair Mi Pog
   

Lyrics: English Translation:
   
'S olc an obair Hateful is the work
Aig teachdairean cadail Of night messengers
Hu ru agus hullirinn o ho ro Hu ru agus hullirinn o ho ro
Bean ņg a' chuil chleadhdaich The young wife of ringleted hair
Aig baile ga cąradh Being laid out in the village
Ho ro ho aig toiseach na trąghad Ho ro at the beginning of the ebb tide
   
Bean ņg a' chuil chleadhdaich The young wife of ringleted hair
Aig baile ga cąradh Being laid out in the village
Hu ru agus hullirinn o ho ro Hu ru agus hullirinn o ho ro
Mairead ni' Ruairidh Mairead, daughter of Roderick
Bean uaisl' an deagh nądair A fine, good-natured woman
Ho ro ho aig toiseach na trąghad Ho ro at the beginning of the ebb tide
   
Mairead ni' Ruairidh Mairead, daughter of Roderick
Bean uaisl' an deagh nądair A fine, good-natured woman
Hu ru agus hullirinn o ho ro Hu ru agus hullirinn o ho ro
Dhčanadh an t-aodach Who would make cloth
'S gum bu chaol bhiodh a snąithlean Fine would be her thread
Ho ro ho aig toiseach na trąghad Ho ro at the beginning of the ebb tide
   
Dhčanadh an t-aodach Who would make cloth
'S gum bu chaol bhiodh a snąithlean Fine would be her thread
Hu ru agus hullirinn o ho ro Hu ru agus hullirinn o ho ro
Ach a Mhurachaidh ic Iain But Murdo, son of John
Bu tu cridhe na fčile You were the heart of hospitality
Ho ro ho aig toiseach na trąghad Ho ro at the beginning of the ebb tide
   
Ach a Mhurachaidh ic Iain But Murdo, son of John
Bu tu cridhe na fčile You were the heart of hospitality
Hu ru agus hullirinn o ho ro Hu ru agus hullirinn o ho ro
Bu tu sealgair nan aighean You were the hunter of the hinds
'S an latha ghil ghrčine On the day of bright sun
Ho ro ho aig toiseach na trąghad Ho ro at the beginning of the ebb tide
   
Bu tu sealgair nan aighean You were the hunter of the hinds
'S an latha ghil ghrčine On the day of bright sun
Hu ru agus hullirinn o ho ro Hu ru agus hullirinn o ho ro
Dol timcheall na leacain Going over the high hill
Gun leagadh tu treud dhiu You would bring down a herd of them
Ho ro ho aig toiseach na trąghad Ho ro at the beginning of the ebb tide