Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mac-talla > ...Mairidh Gaol Is Ceol > A Chailin Aluinn

   
...Mairidh Gaol Is Ceol A Chailin Aluinn
   
Credits: Traditional; arranged by Mac-talla
   
Appears On: ...Mairidh Gaol Is Ceol
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
A chailin aluinn dha'n tug mi'n gradh-sa Oh beautiful girl to whom I gave my love
'S i fhein as aille na blaths' nan ros She alone has more beauty than the fair roses
Gun i bhith laimh rium 's ann tursach tha mi Without her I am sorrowful
A chailin aluinn 's tu fath mo bhroin Oh beautiful girl, you are the cause of my sadness
   
An am dhomh dusgadh is mi nam aonar On waking when I am alone
'S e sin an uair as moth' mo bhron That is the time I am most sad
Bidh mo smuaintean air a' chailin uasail My thoughts are with the noble girl
A dh'imich bhuam-sa 's a rinn mo leon Who went from me and wounded me
   
A chailin aluinn gun tug mi gradh dhut Beautiful girl, I gave my heart to you
Thig na mo chomhnaidh mo luaidh 's mo stor Come to me, my darling and my treasure
'S abair rium-sa gur tu mo ghradh geal Tell me that you are my fair love
'S bith mise aghmhor gun aobhar craidh And I'll be joyful without reason for torment
   
Nach tig thu leam-sa a chailin aluinn Won't you come with me, beautiful girl
Gu siorruidh brath cha bhith ort bron And forever more you'll know no sorrow
Sheinninn ceol dhut mar cheol na clarsaich I would sing to you like the music of the clarsach
'S mar ghuth na smeoraich an driuchd an fheoir Like the voice of the song-thrush in the dewy grass
   
A chailin aluinn gun tug mi gradh dhut Beautiful girl, I gave my heart to you
Thig na mo chomhnaidh mo luaidh 's mo stor Come to me, my darling and my treasure
'S abair rium-sa gur tu mo ghradh geal Tell me that you are my fair love
'S bith mise aghmhor gun aobhar craidh And I'll be joyful without reason for torment