Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mac-talla > ...Mairidh Gaol Is Ceol > Seann Oran Seilge

   
...Mairidh Gaol Is Ceol Seann Oran Seilge
   
Credits: Traditional; arranged by Mac-talla
   
Appears On: ...Mairidh Gaol Is Ceol
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Ho ro i a bhi o ho Ho ro i a bhi o ho
Chall eileadh a ro ho Chall eileadh a ro ho
Ho ro i a bhi o ho Ho ro i a bhi o ho
Chall o ho ro bhi Chall o ho ro bhi
 
Ach a Thomais 'ic Uilleim Oh Thomas, son of William
Bu tu 'n companach munaidh You were my moorland companion
Anns na coilltichean urrad In the high forests
Fhuair thu urram na seilg' You won renown in hunting
   
Gur a buidheach mi m' chile I thank my servant
Thug an gunn' Dn-eideann Who brought the gun from Edinburgh
Dhomh-sa b' aithne do bheusan I knew of your excellent quality
'S cha bu lir dhomh do ghiamh And I saw no defect
   
'S toigh leam iridh nam badan I like the wooded shieling
Far am b' ibhinn leam cadal Where I was happy to sleep
'S am biodh fasgadh ri gaillionn Where there would be shelter from storms
Aig aighean 's aig laoigh For heifers and calves
   
Agus frith nan dmh donna And the forest of the red stags
'S nan ceannardan troma Of the heavy-antlered heads
Leam bu mhiann dol 'n an coinneamh How I loved to meet with them
'N uair a chromadh a' ghrian At sunset
   
Le 'm chuilbheir caol cbhraidh With my slender, sweet-powdered gun
Ann am achlais 'ga gilan Carried under my arm
Laoidh ghlas air a h-rlar Gray lead on the forest floor
Bheir tuill r air am bian Would produce new holes in their hides
   
Spor thana gheur dh-ghorm On bending my finger
'N didh a glasadh 's a dlthadh The thin, sharp, blue-black gunflint
'Chuireadh sradag ri fdar Having locked and fired
Nuair a lbainn mo mhiar Would enflame the powder
   
Mharbhainn drchd agus lacha I would kill drake and wild duck
Agus trmachan creachainn And the tarmigan of the mountain
'S earbag riabhach nam badan And the little roe of the woodland
'Theid roimh 'n mhaduinn 'na fiamh Will retrace her steps before morning