Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Spiorad Beatha > A' Mhaighdeann Bharrach

   
Spiorad Beatha A' Mhaighdeann Bharrach
   
Credits: Father John MacMillan; arranged by Maggie MacInnes
   
Appears On: Spiorad Beatha
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Cluinnidh mi thar uchd na mara I hear from the depth of the sea
Ard os cionn na gaoith ri gaillinn High above the raging wind
Torman beag an cois a'chladaich Soft murmuring on the shore
Mionaghallan na maighdinn Bharraich The keening of the Barra maiden
   
Seachad Ciosmul a'chaisteil Passing Ciosmul Castle
Eithrichean a' ruith le astar Boats sail swiftly
Fth mo bhrin tha aon t The reason for my sorrow
Dh'aindheoin m'rnaighean nach tll gu acair One of them will not return to anchor in spite of my prayers
   
Cha dean sinne ghaolaich chiataich We, my gentle love
Mnran ri chile gu siorruidh Will never talk sweetly together
Gruagach na stuadh ghabh i miann ort The maiden of the waves desired you
Shuain i cuailein ort na liaghain She wrapped her hair of seaweed 'round you
   
Ionndrainn mo leannainn ga mo riasladh Missing my sweetheart is torturing me
Mar fhraoch geamhraidh tha mi ciaradh I am graying like the winter heather
Speireid beatha dh'fhalbh e, chrion e The spirit of life is gone, decayed
Dh'fhalbh an gaol 's an ig gu siorruidh Love and youth have gone forever
   
Cluinnidh mi thar uchd na mara I hear from the depth of the sea
Ard os cionn na gaoith ri gaillinn High above the raging wind
Torman beag an cois a'chladaich Soft murmuring on the shore
Mionaghallan na maighdinn Bharraich The keening of the Barra maiden