Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Cairistiona > Fath Mo Mhulaid A Bhith Ann

   
Cairistiona Fath Mo Mhulaid A Bhith Ann
   
Credits: Arranged by George Jackson & Maggie MacInnes
   
Appears On: Cairistiona
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
'S mi air m'aineoil anns a'ghleann For in the glen I am a stranger
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
Righ nach fhaicinn an Cuan Barrach If only the seas of Barra
Doirteadh thar bharraibh nam beann Would pour down these hillsides
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
Iubraich bhain na diult dhomh 'n t-aiseag Ship of white, do not refuse to ferry me
Cha toir cas mi dh'Innis Gall I cannot walk to the Western Islands
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
Dh'fhuarainn Eige agus Canaidh I'd pass to windward of Eigg and Canna
Null gu Barradh ghlas nan tonn Over to gray Barra of the waves
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
Is trom an ionndrain th'air mo shiubhal In my heart I'm heavy with longing
Cha tog fidheall e no cainnt No fiddle nor speech will ease my burden
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
Fuaim na h-abh 'gam shior-eigheachd The sound of the ocean ever calling
Thugainn m'eudail gu d'thir dhaimh Come back, my dearest, to your homeland
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
Oh ghrein ud shuas, gur beag an t-iongnadh Oh sun above, 'tis little wonder
Gloir na faoilte bhith mu d'cheann The glory of joy that does surround you
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
Thu a'triall o'n ghleann 's an oidhche Moving from the glen at evening
Null gu coibhneas a'chuain thall O'er to the kind and distant ocean
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
Ach pogaidh tusa nochd Cuan Bharraidh Tonight you'll kiss the sea of Barra
'S mis' fo bharraibh chruaidh nam beann While I'm below unfriendly mountains
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow
   
'S mi air m'aineoil anns a'ghleann For in the glen I am a stranger
Fath mo mhulaid a bhith ann Being here has caused my sorrow