Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Eilean Mara > Ged Is Grianach An Latha

   
Eilean Mara Ged Is Grianach An Latha
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes & Dougie MacLean
   
Appears On: Eilean Mara
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ged is grianach an latha Although the day may be sunny
   
Sčist: Chorus (after each verse):
O hao ri ri ho ro O hao ri ri ho ro
Hura bho ro ha ho Hura bho ro ha ho
Hao ri ri ho Hao ri ri ho
   
Gur beag m'aighear ri bhoidhchead Little joy for me its beauty
   
'S mi ri coimhead a' chaolais As I'm watching o'er the channel
   
'S gun mo ghaol-sa 'ga sheoladh And my love is not there sailing
   
Ach nam faicinn thu tighinn But if I should see you coming
   
'S mi gu rachadh 'nad choinneamh I would go to meet you
   
Air mo bhonnan gun bhrogan On my feet, no shoes be wearing
   
'S a dh'aindheoin luchd diumbaidh In spite of those so disapproving
   
'S mi gun duraigeadh pog dhut To give you a kiss I would be wanting
   
Ged a chuirte mi'm sheasamh Though it means I would be standing
   
Air an t-seisean Di-domhnaich On the repentance stool on Sunday
   
Ann am fianais na cleire There in front of the entire community
   
'S gun ach leine 'gam chomhdach With only a shirt to wear for clothing