Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Eilean Mara > Oran Na Bantraich

   
Eilean Mara Oran Na Bantraich
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes & Marie Fielding
   
Appears On: Eilean Mara
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Gur a mis tha fo mhulad It is I that is so sad
Air tulaich na h-airidh On the hill by the sheiling
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Ho o ro o hug o o Ho o ro o hug o o
Falabh o ro ho o na liu Falabh o ro ho o na liu
Ho o ro o liu lo o Ho o ro o liu lo o
   
'S mi 'g amharc nan gillean Watching the young men
Air a linnidh gam bathadh Drowing in the Sound
   
Mo thriuir bhraithrean is m' athair My three brothers and my father
Fear mo thighe se chraidh mi But worst of all the loss of my husband
   
Bas Aonghuis a Barraidh The death of Angus of Barra
A sgar mi 's a chraidh mi Has broken and destroyed me
   
Bhith gad thogail on tiurra You being lifted from the water's edge
Far 'n do bhruchd a' mhuir lan thu Where the sea had cast you
   
Bhi gad ghiulain aig fearaibh You being carried by men
Gu baile na traghad To the village by the beach
   
Gu Eaglais na Triannaid To the Church of the Trinity
Far am bu lionmhor do chairdean Where there are plenty of your relations
   
'S ann air latha Fheill-Bride It was on the feast of St. Bride
Fhuair mi 'n dinneir a chraidh mi I had the dinner that crushed me
   
Ged bu shunndach dhomh 'n Nollaig Although Christmas was a joyful time for me
Bu neo-thoilicht a' Chaisg dhomh Easter was full of sadness
   
'S truagh a Dhia mar tha mise Oh God, how miserable I am
Bean gun mhisneachd gu brath mi A wife without cheer forever
   
Te gun mhac, gun fhear taighe One without son, without husband
Te gun aighear gun slainte One without joy, without health