Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Spiorad Beatha > ran A' Mharaiche

   
Spiorad Beatha ran A' Mharaiche
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes & Brian McAlpine
   
Appears On: Spiorad Beatha
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
O 's ann tha mo ghaol-sa thall Oh my love is far away
Fo dhubhar nan craobh 's nam beann In the shadows of the trees and hills
Sgiobair thu air long nam ball You are the skipper of the ship
'S ann tha m'annsachd air a mharaich' My most beloved is the sailor
O 's ann tha mo ghaol-sa thall Oh my love is far away
   
Dh'aithnichinn thusa fada bhuam I'd recognize you from a distance
Togail do shil air a'chuan Hoisting the sails on the sea
'S ged a shideadh i on tuath And though the north wind would blow
Bhiodh tu luaidh am brr a crannan You would be at the top of the mast
   
'S e mo cheist an gille donn My desire is the brown-haired boy
Theid do chrannagaibh na luing That would reach the top of the mast
Dh'fhg thu mo chridhe-sa trom You left my heart heavy
Mar chloich ann an gleann nach caraich Like a stone in the glen that cannot move
   
Chan iarrainn airgead no spridh I don't want money or cattle
No n eile tha fon ghrin Nor anything else under the sun
Ach mi dh'fhaighinn mo thoil fhin But to get my wish
Shibhlainn ridh le m'chile-falaich To journey with my forbidden love
   
Gura mise tha fo ghruaim It is I that is so desolate
'Nuair ch mi a'chlann-nighean uam When I see the young girls
Cnot de ribeinean mun gruaig With ribbons in their hair
'S mise cumail suas a'bharrain And I keeping a secret under my headband
   
Di-Dmhnaich a gheall thu ghaoil On Sunday you, my love, promised
Mo choinneachadh anns an fhraoch To meet me in the heather
Dhmhsa bha 'n gealladh ud faoin To me your promise was false
Thug thu'n gaol's cha b'ann do dh'Anna You gave your love, but not to Anna
   
Cha do chreid mi mar aon I didn't believe for a moment
Gun robh t'aigne dhomh cho faoin That you loved me so lightly
No gu'n tilgeadh tu mi thaobh That you would cast me aside
Mar gun tilgeadh craobh a barrach Like a tree casts its leaves