Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Spiorad Beatha > Soraidh Bhuam Far Chuan Is Beannachd

   
Spiorad Beatha Soraidh Bhuam Far Chuan Is Beannachd
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes & Graeme Hughes
   
Appears On: Spiorad Beatha
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
Soraidh bhuam far chuan is beannachd Greetings and blessings from across the ocean
Chun an àite as àille sealladh To the place of the most beautiful voices
Far an d'ionnsaich mi 'nam phàisde Where I learned as a child
Cainnt mo mhàthar Gàidhlig Bharraidh My mother's tongue, the Gaelic of Barra
   
Gura tric a bhios mi smaointinn Often I think about
Nuair a bha mi ̣g 'smi faoin When I was young and carefree
'Buain nan ṛs a-mach 'san aonach Picking the roses on the grassland
Ris na caoirich taobh nan gleannan With the sheep in the glen
   
Ach nam bithinn pailt de sṭras But if I was abundantly wealthy
Rud nach bi mi fad 's is bẹ mi Which I will not be as long as I live
Sud an t́r 'san dèanainn c̣mhnaidh That's the land where I would settle
Far an d'fhuair mi ̣g am bainne Where I got my mother's milk
   
An t́m an earraich bidh gach iasgair In springtime each fisherman goes
'Mach le bàtaichean 'san Iar ann Out with the boats at high tide
Sud an sealladh leam bu bhreagha That's the sight I love the best
'N am nan lion a bhith 'gan tarruing The time when the nets are hauled in
   
An t́m a'gheamhraidh leam bu shanntach In wintertime, I most desired
'Bhith a-measg nan ̣igearan bannda To be amongst the modest young men
Bhiodh ̣l ann is cẹl is dannsa There was drink, music and dancing
'S dram cha bhiodh oirnn gann mu Nollaig And we would never be short of drams for Christmas