Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Eilean Mara > Sraid Na h-Eala

   
Eilean Mara Sraid Na h-Eala
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes, Dougie MacLean, Marie Fielding, Graeme Hughes & Ali Napier
   
Appears On: Eilean Mara
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Co sud thall air sraid na h-eala? Who is that on the road of the swan?
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Faili lo ro failu il o Faili lo ro failu il o
Failu il o o ho o ro eile Failu il o o ho o ro eile
Faili lo ro failu il o Faili lo ro failu il o
   
Tha iad ann clann Nill a Barraidh It is them, the MacNeils of Barra
   
Gu de ghaoil a th'air un n'aire? What, my dears, is on your minds?
   
Ag iarraidh gu farsuingeachd fearainn Looking to extend our lands
   
A righ nam bithinn-sa 'roinn an fhearainn If I were distributing land
   
Bu leibh Rum is Eige is Canaidh You would have Rum, Eigg and Canna
   
Eilean na Muc fo'r cuid ghearran The Isle of Muck for all your horses
   
Colbhasaidh fo'r caoraich gheala Colonsay for your white sheep
   
Uibhist Mhor gu deanamh arain Great Uist where you could make bread