Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Alyth McCormack > An Iomall > Mar A Tha

   
An Iomall Mar A Tha
   
Credits: Traditional; arranged by Alyth McCormack, Jim Sutherland & Davey Trouton
   
Appears On: An Iomall
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ach dh'fhalbh na seann nithean uainn The old ways have gone away from us
'S tha nithean nuadha nan aite And new things have come in their place
Tha cuid nach deach a-nair chuan Some that didn't go across the sea
Dhinn air cruadalach ri traigh For us the hardship of the shore
   
Ach fhuair sinn naidheachd gu ar miann But we have received news to our liking
A tha riaraicht le m' chail That makes my appetite happy
Gu bheil frithean nam fiadh That the deer forests/paths
Gan cur sios gus an lr Are being destroyed
   
Duisgibh a luchd mo ghaoil Wake up, people of my love
'S bithibh a-mach an trths And be out at this time
'S cuiribh teine ris an fhraoch Put a fire to the heather
'S eiridh laoich 'na ur pairt And arise each hero to his duty
   
Bidh Bail-ailein air ur ceann Ballalan will be at your head
Gabhail suim dhe ur cs Taking note of your difficulties
'S cha bhi leud a shrair chall A hairs breadth will not be lost
Aig an t-sonn nach bi a-bhn By the hero who is absent
   
Cuiridh a Clach air a dhoigh The Clach will organize
H-uile feorlaing the fas Every bit that grows
Eadar seo is tigh Iain Ghrit Between here and John O'groats
A bheir r airson mil That gives gold for rent
   
Gu bheil diulnach ro threun There are brave men
An Dun-eideann tmh Living in Edinburgh
Agus Dughall cho gleusd And Dougie who is very skillful
Is cho eudmhor mu'r cs And so considerate about our struggle
   
Ach dh'fhalbh na seann nithean uainn The old ways have gone away from us
'S tha nithean nuadha nan aite And new things have come in their place
Tha cuid nach deach a-nair chuan Some that didn't go across the sea
Dhinn air cruadalach ri traigh For us the hardship of the shore
(2x) (2x)
   
Ach dh'fhalbh na seann nithean uainn The old ways have gone away from us
'S tha nithean nuadha nan aite And new things have come in their place
(3x) (3x)