Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Alyth McCormack > An Iomall > Mo Thruaigh

   
An Iomall Mo Thruaigh
   
Credits: Traditional; arranged by Alyth McCormack, Jim Sutherland & Davey Trouton
   
Appears On: An Iomall
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
'S ann an duigh tha'n deigh ort It is today that you left me
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Chuir sinn crionn 'sa bhata We put a mast into the boat
D l mu'n dh'fhg sinn Eirinn Two days before we left land
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Chuirr sinn na crionn r innte We put the masts in her
'S gu'n d'fhuair sinn smuid na deigh leinn And then we sailed off
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Cutteran a's gaidsearan Cutters and excise men
Ga'r sarachadh le cheile Annoying us
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Bha sinn 's a' Chuan-iar leatha We were in the Atlantic with her
Mu'n d'rinn a ghrian ach irigh Before the sun had risen
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
'Nuair a dh'at an fhairge When the sea grew rough
'Si 'n 'Earbag'a bha treubhach The earbag was heroic
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Seachad Maol na h-Oa Past Maol na h-Oa
Gun d'l sinn air a chile We toasted each other
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Dh'l sinn slaint' an sgiobair nach We drank a toast to the skipper
Robh idir anns an isdeachd Who was not with us
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Bha uisge 's clacha-meallainn ann There were rain and hail stones
A's canvas g'a reubadh And canvas ripping
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Bha sinn an Loch-Alainn We were in Loch Alainn
Mu'n d'rinn ach pairt dhiudh irigh Before most were awake
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe You are my sadness, blond boy
   
Mo thruaigh leir thu ille bhuidhe... You are my sadness, blond boy...