Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Alyth McCormack > An Iomall > O Mo Dh˙thaich

   
An Iomall O Mo Dh˙thaich
   
Credits: Traditional; arranged by Alyth McCormack, Jim Sutherland & Davey Trouton
   
Appears On: An Iomall
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Oh Mo Dh¨thaich" on Capercaillie's album Sidewaulk
   

Lyrics: English Translation:
   
O mo dh¨thaich 's tu th'air m'aire Oh my country is on my mind
Uibhist chubhraidh ¨r nan gallan Fresh, fragrant Uist of the saplings
Far a faigh-te na daoin-uaisle Where the noble men are found
Far'm bu dual do mhac ic Ailein Who gave their hereditary allegiance to Mhic Ailean
   
Týr a' mhurain, týran e˛rna Land of sea-bed, land of barley
Týr 's am pailt a ch-uile seorsa Land of abundance of every kind
Far am bi na gillean ˛ga Where the young lads will be
Gabhail ˛ran 's gol an leanna Singing songs and drinking beer
   
Thig iad thugainn carach, se˛lta They will come to us with cunning
Gus ar mealladh far ar n-e˛lais In order to entice us from our homes
Molaidh iad dhuinn Manitoba They will praise Manitoba to us
D¨thaich fhuar gun ghual, gun mh˛ine A cold country with no coal or peat
   
Cha luig mi leas a bhith 'ga innse I don't need to say it
Nuair a ruigear 's ann a chithear That when we reach it we'll see it
Samhradh goirid, foghar sýtheil A short summer and a peaceful autumn
Geamhradh fada na droch-shýde A long winter of bad weather
   
Nam biodh agam fhin de st˛ras If I had riches
DÓ dheis aodaich, paidhear bhr˛gan A change of clothes, a pair of shoes
Agus m' fharadh bhith 'nam ph˛ca A prayer in my pocket
'S ann air Uibhist dhŔanainn se˛ladh It is to Uist I would be saying
   
O mo dh¨thaich 's tu th'air m'aire Oh my country is on my mind
Uibhist chubhraidh ¨r nan gallan Fresh, fragrant Uist of the saplings
Far a faigh-te na daoin-uaisle Where the noble men are found
Far'm bu dual do mhac ic Ailein Who gave their hereditary allegiance to Mhic Ailean