Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Into Indigo > An Ribhinn Bhòidheach

   
Into Indigo An Ribhinn Bhòidheach
   
Credits: Traditional; arranged by Anna Mhoireach & Iain F. MacLeod
   
Appears On: Into Indigo
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
A ribhinn bhòidheach nach toir thu géill dhomh Beautiful maiden, will you not believe me
'S nach dèan thu éisdeachd le spéis ri m' chòmhradh And will you not listen fondly to my words
Mo bheatha saogh'lta gun saors', gun fheum dhomh My life on earth is without freedom, without use
Mas e mo thréigsinn a nì riut còrdadh If your pleasure is to reject me
   
D' ìomhaigh àlainn mar mhadainn Chéitein Your beautiful face like a May morning
'S a' ghrian ag éirigh air sléibhtean ceòthar And the sun rising over misty hillsides
Chan fhaca Adhamh an Gàrradh Eden Adam in the Garden of Eden never saw
Nas àill' na m'eudail am measg na ròsan More beautiful than my love amongst the roses
   
Dhutsa liùgainn bhith dlùth 'n àm éirigh It is you that I would wish to wake up beside
Fad mo rèis bhithinn réidh ri d' iarraidh For my whole life I would happily do your bidding
'S tu cuspair m' àraich, 's tu leigheas m' eucail You are the source of my strength, the remedy for my illness
Iùl mo cheum, 's tu mo reul gu sìorraidh The guide for my footsteps, you are my eternal star
   
Nì aois an sgiamh tha 'nad ìomhaigh fhuadach Age will chase away the beauty of your countenance
'S a h-uile dual tha 'na d' chuailean a liathadh And will turn each curl of your hair gray
Ach, och, mo chiat-s' dhut cha chiar 's chan fhuaraich But oh, my love for you will not fade or grow cold
Bidh e, a luaidh, dol nas buan gach bliadhna It will, my darling, grow deeper with each year
   
A ribhinn bhòidheach nach toir thu géill dhomh Beautiful maiden, will you not believe me
'S nach dèan thu éisdeachd le spéis ri m' chòmhradh And will you not listen fondly to my words
Mo bheatha saogh'lta gun saors', gun fheum dhomh My life on earth is without freedom, without use
Mas e mo thréigsinn a nì riut còrdadh If your pleasure is to reject me