Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Into Indigo > Finbarr Saunders

   
Into Indigo Finbarr Saunders
   
Credits: a) Finbarr Saunders - Michael Gray
b) Gaol Na H-ige - Traditional; arranged by Steve Lawrence, Anna Mhoireach & Iain F. MacLeod
   
Appears On: Into Indigo
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Bidh mi smaointinn gaol na h-ig' I think on young love
'S an igh thug mi Garrabost And the maiden I took from Garrabost
Gun tug sinn fichead bliadhna psd' We were married for twenty years
Ach brnach chaidh ar dealachadh But we were sadly parted
   
Thug sinn fichead bliadhna psd' We were married for twenty years
Is bha sinn g ri leannanachd And we were youthful sweethearts
Is 'nuair a b' fharr a bha ar digh And when our circumstances were at their best
Nach brnach rinn sinn dealachadh Our parting was so sorrowful
   
Chan iongnadh ged a dh' fhsainn liath It is no wonder that I am going gray
'S mo chiabhagan bhith tanachadh And that my hair is thinning
Ma theid mi tarsuinn air an t-sil' If I should go over the sea
'S ga fgail ann an Aignis Leaving her in Aignish
   
Cha d' smaoinich sinn a riamh 's i be We never thought while she was alive
Gu 'm biodh cuan mr 'g ar dealachadh That the wide ocean would separate us
Gu 'm biodh i adhlaicht' air an Aoidh And that she would be buried in Eye cemetary
Is mis' fo chraoibh an Canada And I under the trees in Canada