Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Into Indigo > Gad Ionndrainn

   
Into Indigo Gad Ionndrainn
   
Credits: Traditional; arranged by Anna Mhoireach
   
Appears On: Into Indigo
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Nach mis' tha gu trom My heart is heavy
Glas chiamhaig nam cheann My hair is turning gray
Tha mi brist', tha mi aonranach brnach I am broken, lonely and sad
Oir tha mthair mo chloinn For the mother of my children
Bean mo ghaoil is mo mhnaoi The woman I loved, my wife
Anns a' chladh air an Aoidh fo na fidean Lies buried in the graveyard at Eye
   
Cha thuig duine gu brth No one could ever understand
Meud mo mhulaid 's mo chrdh The extent of my grief and pain
Tha mo chlann air am fgail gun mhthair My children have been left motherless
Chan eil madainn no oidhch' No morning or night passes
Nach bi mi ga caoidh Without my lamenting her
Air a son shil mi deirean gun nire Without embarrassment, I have shed tears for her
   
Tha an sgiath a bha blth The wing which was warm
Air a cradh 's na clir Is buried in the coffin-boards
'S bha do bhs dhuinn mar deireadh an t-saoighail And your death was like the end of our world
Oir tha'n dachaigh 'bha blth For the home which was warm
Lan gaol agus grdh And full of love has been plundered
Air a creachadh, 's na ballan air sgaoileadh And the walls have been destroyed
   
Cha teid mionaid do bhis I will never forget
As mo chuimhne gu brth The moment of your death
Bha do chlann air do chram nad iginn Your children nursed you in your suffering
Nuair a dhin mi do shil When I closed your eyes
Bu ro bhidheach do ghnis Your face was so beautiful
Mar an rs fon an drichd anns a' Chitein Like a dew-decked May rose
   
Tha mi cinnteach, a luaidh I am certain, my love
Gu bheil thu 'm Prras ud shuas That you are in Paradise above
Tha na dh' fhuiling thu nis air do chlaibh All you suffered is now behind you
Gus an din mi mo shil Until I close my eyes
Anns a' chadal nach disg In eternal slumber
Ga d' ionndrainn bi mi, is toirt cli dhuit I will miss you, and praise you