Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Tr Nithean > Nighean Mo Ghaol

   
Tr Nithean Nighean Mo Ghaol
   
Credits: Arranged by Anna Murray & Iain F. Macleod
   
Appears On: Tr Nithean
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Oran Sugraidh" on Capercaillie's album Roses And Tears
"'Si Nighean Mo Ghaoil, An Nighean Donn g" on Cliar's album Grinn Grinn
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
'S e nighean mo ghaoil-s' an nighean donn g
Nam biodh tu ri m' thaobh cha bhithinn fo bhrn
'S e nighean mo ghaoil-s' an nighean donn g

'S i Miri Nic Neacain as daicheile pearsa
Ghabh mis' uiread beachd oirr' ri neach a tha be

Nuair sheallainn air d'aodann 's mi'n coinneamh ri d'fhaotainn
Bu mhath leam na faodainn bhith daonnan 'nad chir

'S on thug thu dhomh gealladh, 's ann dhut-sa nach aithreach
'S chan fhaicear thu'n ath-bhliadhn' 'nad bhanarach bh

Cha tid thu do'n bhuailidh a bhleoghan cruidh ghuaillfhionn
'S cha chuir thu ort cuaran 's gur h-uallach do bhrg

Chan fhghnadh le m' chruinneag a' bhuarach neo chuinneag
'S cha chluinnear gun cumadh i cuman 'na drn

Cha leig mi thu'n fhireach thoirt cruidh as an innis
Air eagal na gillean bhith sireadh do phg