Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Anna Murray > Tŕ Nithean > O C̣ Thogas

   
Tŕ Nithean O C̣ Thogas
   
Credits: Traditional; arranged by Anna Murray & Iain F. Macleod
   
Appears On: Tŕ Nithean
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
O c̣ thogas dhiom an fhadachd?
As mo dheidh chan eirich math dhuit
O c̣ thogas dhiom an fhadachd?

'S iomadh oidhch' anns an h-ochd bliadhna
Rànaig thu mi dh'innse bhreugan
Fàgaidh mise 'n urra ri Dia thu
Bhon tha 'n t-siorruidheachd cho fada

'S iomadh oidhche 's na h-ochd seasain
Thànig thusa orm a cheilidh
'S beag bha dhuil 'am fad an rè sin
Gur e leannan t-eile bh'agam

Bhiodh do chàirdean ag ràitinn
Nach deanainn-sa feum no stàth dhuit
Faodaidh iadsan sguir dha m'chàineadh
Far an laigh an gràdh cha charaich

O gur mise tha gu tùrsach
Mach is dhachaidh as a' mḥine
Faicinn làraichean do bḥgan
'S tus' ann an Cromor ri fantainn